a

a

REGULAMIN KAMPANII „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

...

REGULAMIN KAMPANII „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

6 maja – 19 sierpnia 2023 r.

Celem kampanii jest zdobycie podstawowych umiejętności obronnych i wojskowych, oraz promocja Wojska Polskiego. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Organizatorem szkoleń – jednostki wojskowe.

Postanowienia szczegółowe:

1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba od 18 lat, posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i nie będąca obywatelem innego kraju.
2. Uczestnik, składając własnoręcznie podpisane oświadczenie, potwierdza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zajęciach.
3. Uczestnik musi zaakceptować regulamin oraz podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz klauzulę informacyjną RODO.
4. Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim
do udziału w zajęciach (m. in. długie lub sportowe buty).
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających na teren jednostek wojskowych.
6. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może kontaktować się z jednostką wojskową z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów. Głównym system naboru będzie centralny system internetowy – trenujjakzolnierz.wp.mil.pl
7. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie
w jednostce wojskowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji uczestnictwa).
8. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator.
9. Każdy uczestnik otrzymuje wyżywienie przewidziane przez organizatora.
10. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
11. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
12. Każda jednostka realizuje ten sam plan szkolenia, dostosowując go ewentualnie pod możliwości logistyczne i szkoleniowe stosownie do swoich możliwościi specyfiki działania.
13. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy: 2 - dniowy etap zapoznawczo-organizacyjny oraz 14 - dniowy etap szkoleniowy.
14. Za szkolenie (etap 14-dniowy) uczestnikowi należy się wynagrodzenie (liczone dziennie).