a

a

Internat

Poniedziałek

6:00 – 9:00 Magdalena Piątek

9:00 – 10:00 Łukasz Sysło

10:00 – 14:00 Renata Iwaniec

14:00 – 18:00 Ewa Wójcik

18:00 – 19:00 Jacek Chodań

19:00 – 22:00 Ewa Stańczyk-Kukla

 

Wtorek

6:00 – 7:00 Magdalena Piątek

7:00 – 9:00 Jacek Chodań

9:00 – 14:00 Renata Iwaniec

14:00 – 22:00 Wioletta Tokarska

 

Środa

6:00 – 12:00 Magdalena Piątek

12:00 – 13:00 Łukasz Sysło

10:00 – 14:00 Renata Iwaniec

13:00 – 17:00 Halina Michalik

17:00 – 22:00 Jacek Chodań

 

Czwartek

6:00 – 8:30 Ewa Wójcik

7:30 – 11:30 Renata Iwaniec

11:30 – 14:00 Ewa Wójcik

14:00 – 14:30 Wioletta Tokarska

14:30 – 15:00 Renata Iwaniec

15:00 – 17:00 Jacek Chodań

17:00 – 22:00 Ewa Stańczyk-Kukla

 

Piątek

7:00 – 8:30 Wioletta Tokarska

8:30 – 10:00 Renata Iwaniec

10:00 – 13:00 Łukasz Sysło

13:00 – 14:00 Renata Iwaniec

14:00 - 15:00 Halina Michalik

 

 

Internat dysponuje ponad 20 miejscami noclegowymi. W internacie jest stały dostęp do internetu, sala audiowizualna, istnieje możliwość korzystania z aneksu kuchennego. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 146541008

Potrzebne dokumenty
- Podanie o przyjęcie do internatu
- Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA DO INTERNATU NAWET 90 zł

Warunki
1. Uczniowie są zameldowani tymczasowo w internacie.
2. Rodzice uczniów zameldowanych w internacie pobierają zasiłek rodzinny.

Wymagane dokumenty:
1. Złożenie wniosku o tymczasowym zameldowaniu w internacie do Urzędu Miejskiego w Ryglicach.

Wychowawcy pełniący dyżur w internacie - kliknij

Regulamin internatu
Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, wspomagającą i uzupełniającą pracę szkoły, przeznaczony dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkół Policealnych uczących się poza miejscem zamieszkania. Internat jest placówką koedukacyjną. Dla wychowanków jest ich wspólnym domem, w którym przebywają.

Obowiązki wychowanka internatu:
1. Ściśle przestrzegać regulaminu.
2. Zgodnie z harmonogramem uczęszczać na zajęcia szkolne i systematycznie przygotowywać się do nich.
3. Przestrzegać rozkładu dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej.
4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do wychowanków, pracowników internatu oraz wszystkich pozostałych osób.
5. Podporządkować się poleceniom wychowawców.
6. Wstawać o wyznaczonych godzinach.
7. Sumiennie wypełniać dyżury porządkowe.
8. Dbać o porządek i estetykę w pokojach mieszkalnych oraz na terenie internatu.
9. Szanować meble, sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu internatu, a w przypadku zniszczeń ponieść odpowiedzialność materialną za naprawienie szkody.
10. Ustalać z wychowawcą czas i cel wyjścia z internatu uzyskując jego zgodę.
11. Przestrzegać godzin wyjścia (do 19.30 czas zimowy, do 20.30 czas letni).
12. Przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o estetykę ubioru.
13. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności.
14. Być zawsze obecnym w czasie nauki własnej i efektywnie wykorzystywać jej czas.
15. Każdorazowy wyjazd do domu zgłaszać wychowawcy i rejestrować w zeszycie wyjazdów.
16. Regulować odpłatność za zajmowane miejsce w internacie najpóźniej do 10 - tego każdego miesiąca.
17 Jeżeli powrót ma nastąpić o godzinie późniejszej rodzic zobowiązany jest poinformować internat o tym fakcie pisemnym oświadczeniem zawierającym informację o godzinie powrotu do internatu swojego dziecka. 

Wychowankom nie wolno:
1. Spożywać napojów alkoholowych oraz przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki.
2. Wnosić ani przetrzymywać napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych na terenie internatu.
3. Posiadać, przyjmować i rozprowadzać narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.
4. Przywłaszczać cudzych rzeczy.
5. Palić papierosów na terenie internatu.
6. Siadać na parapetach i wychylać się z okna.
7. Zakłócać ciszę nocną i ciszę podczas nauki własnej.
8. Przebywać poza internatem bez wiedzy i zgody wychowawcy.
9. Samowolnie zmieniać miejsce zamieszkiwanego pokoju, przenosić mebli i sprzętów z pokoju do pokoju.
10. Spożywać posiłków w pokojach.
11. Mocować dekoracji na ścianach.
12. Przyjmować gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy.
13. Przyjmować gości po godzinie 20.00.
14. Używać wulgarnego słownictwa.

Wychowanek ma prawo:
1. Zgłaszać wychowawcom, dyrekcji wnioski i postulaty dotyczące spraw wychowanków i uzyskiwać od nich pomoc.
2. Korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkiwania w internacie.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo - wychowawczym.
4. Mieć poszanowanie godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
5. Otrzymywać pomoc w przypadku trudności w nauce.
6. Otrzymywać pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
7. Brać indywidualnie lub grupowo udział w imprezach poza internatem.

Wyróżnienia i nagrody:
1. Ustna pochwała indywidualna od wychowawcy internatu wobec całej grupy.
2. Powiadomienie rodziców oraz szkoły o wzorowym zachowaniu wychowanka.
3. Ustna pochwała dyrektora z powiadomieniem rodziców (listy pochwalne).
4. Nagrody rzeczowe.

Kary:
1. Ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę z rozmową indywidualną.
2. Ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności całej grupy.
3. Ustne upomnienie udzielone przez dyrektora.
4. Pisemne upomnienie udzielone przez dyrektora wraz z poinformowaniem rodziców.
5. Pisemna nagana udzielona przez dyrektora wraz z poinformowaniem rodziców.
6. Usunięcie wychowanka z internatu po wyczerpaniu wszystkich innych środków wychowawczych.

W przypadku:
1. Nieprzestrzegania regulaminu wychowawca ma prawo udzielić jednej z następujących kar: ograniczenie rozrywki, wyznaczenie dodatkowych dyżurów porządkowych, ograniczenie wyjść z internatu.
2. Palenia tytoniu na terenie internatu dyrektor udziela pisemnej nagany wraz z poinformowaniem rodziców.
3. Spożywania alkoholu lub środków odurzających na terenie internatu bądź przebywania pod ich wpływem, wychowanek zostaje usunięty z internatu.