a

a

O szkole

 

 

 

MISJA

„Jesteśmy dobrą szkołą i dobrze postrzeganą w środowisku. Każdemu uczniowi dajemy szansę uzyskania średniego wykształcenia ogólnego oraz pomagamy zdobyć umiejętności zapewniające dalsza edukację lub atrakcyjny zawód”.

WIZJA

"Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami.
Tylko przyszłość jest celem "
Blaise Pascal

 

 

 

 

  

 

Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by wychowywać w duchu wartości, uczyć miłości do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym, ucząc przywiązania do "Małej Ojczyzny". Nasza szkoła otwarta jest na proces integracyjny.

Wychowujemy naszą młodzież dla przyszłości poprzez uczenie i wpajanie:
- szacunku dla rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa,
- tolerancji, życzliwości, poszanowania godności innych,
- wytrwałości, samodzielności i wiary w siebie,
- odpowiedzialności za swe czyny,
- współdziałania i współpracy,
- rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności,
- porozumienia się w różnych sytuacjach,
- umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków rynku pracy.

Pragniemy, by nasi absolwenci:
- byli przygotowani do wejścia na kolejny stopień edukacji,
- byli przygotowani do podjęcia pracy zawodowej,
- potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, by posługiwali się technologią informacyjną,
- umieli znaleźć swoje miejsce w XXI - wiecznej Europie.

Nasza szkoła funkcjonuje po to, by Rodzice naszych uczniów:
- aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci,
- byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych,
- brali czynny udział w życiu szkoły,
- otrzymywali pełną informację o osiągnięciach młodzieży,
- w razie potrzeby otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Nauczyciele są autorytetem dla młodzieży i rodziców. Są wrażliwi na potrzeby ucznia, sprawiedliwi, konsekwentni, kulturalni, i świadomi własnych zadań. Dbają o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonej im młodzieży.
Działamy po to, by nasi nauczyciele:
- mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy,
- realizowali swe życiowe posłannictwo.
Przygotowanie młodych ludzi do przyszłego, dorosłego życia możliwe jest tylko we właściwej, spokojnej i przyjaznej atmosferze.

CZYM DYSPONUJEMY?
- Wykwalifikowaną kadrą nauczycielską
- Pracowniami informatycznymi ze stałym dostępem do Internetu
- Nowoczesną pełnowymiarową halą sportową,
- Boiskiem ze sztuczną nawierzchnią
- Skomputeryzowaną biblioteką
- Audiowizualną aulą szkolną
- Pracownia technologiczną
- Laboratorium chemicznym

CO OFERUJEMY?
- Atrakcyjne kierunki kształcenia zgodne z potrzebą rynku pracy
- Stypendia dla najzdolniejszych
- Wysoką jakość edukacji
- Miejsca w Internacie
- Pomoc pedagoga
- Dobre przygotowanie do dalszego kształcenia 
- Rzetelne przygotowanie do zawodu
- Bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
- Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach branżowych w ramach projektu
- Szkolny Klub Wolontariuszy
- Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
- Jazdę konną z instruktorem
- Wyjazdy na basen, strzelnice i lodowisko
- Szereg ciekawych wyjazdów zawodoznawczych
- Wymianę zagraniczną w ramach projektu Erasmus plus

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Szkoły z Francji, Turcji i Rumunii w ramach projektu Erasmus plus
- Urząd Miejski w Ryglicach
- Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
- Miejska Komenda Policji w Tarnowie
- Biblioteka Publiczna w Ryglicach
- Gminny Ośrodek Kultury w Ryglicach
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnowie
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Nasze Dzieci"
- Szkoły z terenu Gminy Ryglice