a

a

Projekt EKOLOGIA NA CAŁEGO W POWIECIE TARNOWSKIM

...

 

 

Dnia 18 kwietnia 2017 rozpoczęła się realizacja projektu„EKOLOGIA
NA CAŁEGO W POWIECIE TARNOWSKIM” realizowanego w ramach „Konkursu
na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Realizacja zadania zaplanowana jest do 30 września
2017r.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Zespołem Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów; Centrum
Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach; Miejskim Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej w Tarnowie; Branżową Organizacją Odzysku
Opakowań w Tarnowie i Fundacją Ekologiczną im. Wincentego Witosa w
Tarnowie.
Tematyka projektu będzie dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami
komunalnymi, _circular economy_, ochrony klimatu, ochrony wód i
gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej
oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych,
w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie
powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.
Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu świadomości
ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez
edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą
gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

1.ZAJĘCIA EKOLOGICZNE-  5 godz zajęć w każdej szkole. Celem zajęć
będzie zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną,
kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz
pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.  Na podstawie wiedzy
jaką zdobędą uczniowie przygotują prezentację "EKO-aktywni czyli
ekologia na co dzień" dla uczniów całej szkoły. Przygotują
również krótkie hasła/ informacje, które zostaną zamieszczone w
gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na
stronach internetowych szkół. Liczba uczniów zaplanowanych do
udziału w zajęciach ze szkół: ZSP w Ryglicach -12 uczniów, ZSP w
Żabnie-25 uczniów, ZSOiZ w Gromniku-25 uczniów, ZSOiZ w
Ciężkowicach-25 uczniów, ZSLiT w Wojniczu-25 uczniów, CKZiU w
Tuchowie -15uczniów, LO w Tuchowie -25 uczniów. Realizacja zajęć
zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.

2.EKO DZIEŃ (realizacja zaplanowana jest na 13 czerwca 2017)

2.1.PIKNIK EKOLOGICZNY odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w
Polichtach. Podczas pikniku będą quizy, gry terenowe o charakterze
ekologicznym, prelekcje poruszające problematykę prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu,
powietrza, wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania
różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki na
obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000. W wydarzeniu
udział weźmie 175 uczniów ze szkół uczestniczących w zadaniu (po
25 uczniów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie uczestniczący w
zajęciach ekologicznych). Prelekcje poprowadzą pracownicy Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Muzeum Przyrodniczego w
Ciężkowicach. Za zorganizowanie quizów, gier ekologicznych
odpowiedzialny będzie BOOO, MPEC, Fundacja Ekologiczna. Będzie
również animator prowadzący zabawy ekologiczne. Uczniowie zabiorą ze
sobą koce ponieważ Eko Dzień planowany jest na wolnym powietrzu.
Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają do przygotowania
informacji/haseł, które zostaną zamieszczone w gazetkach
szkolnych/tablicach informacyjnych/multimedialnych na stronach
internetowych szkół. Czynnie włączą się w przygotowanie
prezentacji "BĄDŹ EKO".

2.2 BIEG EKOLOGICZNY (DRUŻYNOWY KONKURS POMIĘDZY SZKOŁAMI
UCZESTNICZĄCYMI W ZADANIU)W składzie każdej drużyn będzie 5os.
wytypowanych przez uczestników i nauczyciela z danej szkoły; 3
drużyny z najlepszym czasem i największą ilością punktów
otrzymają nagrody, pozostali nagrody pocieszenia. Pytania i zadania
będą dot. tematyki jw. W realizację zadania zaangażowani będą
pracownicy partnerów poprzez wyznaczenie tras i czuwanie na
prawidłowym przebiegiem biegu. Pytania i odpowiedzi na konkurs
przygotują instytucje współpracujące w ramach zadania. Na całej
długości trasy od startu do mety będą rozmieszczone zadania do
wykonania, które trzeba będzie rozwiązać. Będzie mierzony czas od
rozpoczęcia do zakończenia biegu. Zapewniony będzie transport
uczniów ze szkół opieka, ubezpieczenie i catering.

3.KAMPANIA EDUKACYJNO- INFORMACYJNA „BĄDŹ EKO” – upowszechnienie
działań ekologicznych poznanych podczas działań projektowych wśród
społeczności szkolnej na auli/ Sali gimnastycznej, za pośrednictwem
strony internetowej szkoły i portali społecznościowych oraz
wewnątrzszkolne narzędzia informacyjne np. radiowęzeł, gazetka
szkolna. Kampania informacyjno – promocyjna podczas, której uczniowie
zaprezentują przygotowane przez siebie prezentacje "EKO-aktywni czyli
ekologia na co dzień" dla kolegów i koleżanek ze szkoły. Prezentacje
będą poruszały problemy prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,
_circular economy_, ochrony klimatu, wód i gospodarki  wodnej, ochrony
i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej
gospodarki na obszarach prawem chronionym, w tym obszarów Natura 2000.
Pracownicy MPEC i Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań przeprowadzą
prelekcje/ warsztaty/ prezentacje w każdej szkole oraz przekażą
ulotki związane z referowanym tematem, aby uczniowie mogli przekazać
informacje w swoich rodzinach. Wydarzenie to zostanie zorganizowane na
auli/Sali gimnastycznej, aby umożliwić udział całej społeczności
szkolnej. Na gazetkach szkolnych/tablicach informacyjnych/
multimedialnych, stronach www będą zamieszczane info/hasła o temat.
jw. Uczestnictwo w prezentacjach przygotowanych przez
koleżanki/kolegów uczęszczających na zajęcia ekologiczne oraz
wysłuchanie prelekcji/wykładów przeprowadzonych przez pracowników
MPEC i BOOO na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz
korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania
będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości
ekologicznej  całej społeczności uczniowskiej, co z pewnością
przeniesie się na grunt rodzinny uczniów. Poprzez zamieszczanie
ekologicznych haseł/ krótkich informacji w gazetkach szkolnych/
tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych
nastąpi wzrost świadomości ekologicznej uczniów całej szkoły
szkolna, tablice ogłoszeń/ multimedialne. Liczba uczniów zaplanowana
do uczestnictwa w Kampanii: ZSP w Ryglicach - 120 uczniów, ZSP w
Żabnie -191 uczniów, ZSOiZ w Gromniku - 95 uczniów, ZSOiZ w
Ciężkowicach - 181 uczniów, ZSLiT w Wojniczu - 137 uczniów, CKZiU w
Tuchowie - 228 uczniów, LO w Tuchowie - 98 uczniów. Realizacja
zaplanowana jest we wrześniu 2017r. 4.    ZAJĘCIA EKOLOGICZNE Z
ELEMENTAMI PLASTYKI  (10 godz.) prowadzone będą dla 10 uczniów SOSW.
Celem zajęć będzie zainteresowanie wychowanków edukacją
ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym
oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Realizacja
zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.

5.    ZAJĘCIA TEATRALNE (10 godz). W zajęciach weźmie udział 10
uczniów. Efektem zajęć będzie inscenizacja dla wszystkich
wychowanków SOSW dot. tematyki opisanej w Działaniu jw. co pozytywnie
wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych oraz na
poziom wiedzy i świadomości ekologicznej. Przedstawienie wieńczące
zajęcia teatralne będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie
świadomości ekologicznej wśród podopiecznych, całej społeczności
uczniowskiej i ich rodzin na temat wpływu odpadów na degradację
środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia
i przetwarzania. Założono, że przedstawienie obejrzy co najmniej 31
wychowanków SOSW. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja
do 23 czerwca 2017r.

6.    KONKURS PLASTYCZNY „DBAM O MÓJ ŚWIAT” na plakat promujący
ochronę środowiska. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy
zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej
punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Technika wykonania plakatu
będzie dowolna; uczniowie będą mogli korzystać z materiałów
zakupionych do zajęć ekologicznych z element. plastyki. Zasady
Konkursu określone są w regulaminie konkursu. W szkole odbędzie się
wystawa prac konkursowych.

7.    KONKURS „RECYKLING JEST THE BEST” polega na wykonaniu
przedmiotów z surowców wtórnych m.in.: makulatury, butelek,
plastikowych opakowań. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy
zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej
punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy
otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Celem konkursu będzie
zaszczepienie w młodych ludziach nawyku ponownego wykorzystania
przedmiotów oraz wyrabianie postaw proekologicznych wśród dzieci i
społeczności lokalnej. Realizacja konkursu na terenie Ośrodka
przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów a tym samym do ochrony
środowiska. Zasady Konkursu zostaną określone w regulaminie konkursu.
W szkole odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Konkursy zaplanowano na miesiąc czerwiec 2017r.

W ramach projektu badane będą efekty:

1. wzrost wiedzy z zakresie ochrony środowiska, klimatu,
powietrza, wód i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami wśród
uczniów
2. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów
3. podniesienie u uczestników zadania wiedzy na temat
kształtowania postaw na rzecz ochrony różnorodności i bogactwa
naturalnego PT zwł objętych Programem Natura 2000