a

a

Projekt „ Let´s get green - raising the awareness of ecological problems” w ramach programu Erasmus +

...

Projekt Let´s get green - raising the awareness of ecological problems”

w ramach programu Erasmus +

Realizowany w naszej szkole od 1.09.2018 do 31.08.2020

Koordynator: Niemcy

Szkoły partnerskie: Grecja, Hiszpania, Turcja, Polska

Kwota dofinansowania: 26 775 E

Planowane są 4 międzynarodowe spotkania młodzieży w Hiszpanii, Polsce, Grecji i Turcji oraz jedno spotkanie robocze nauczycieli w Niemczech.

CELE PROJEKTU

Dla uczniów:

- podniesienie świadomości na temat różnych problemów ekologicznych i motywowanie do stosowania wiedzy w praktyce ;

- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i informatycznych;

- doskonalenie umiejętności językowych, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności podejmowania decyzji;

- uczenie tolerancji, otwartości na ludzi z innych krajów i kultur, nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów

- poznawanie nowych krajów, poszerzenie wiedzy na temat innych kultur europejskich

- podniesienie pewności siebie, własnej wartości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wcześniejszemu opuszczeniu szkoły;

- pokazanie funkcji i obowiązków organizacji rządowych i pozarządowych instytucji zajmujących się ekologią;

dla nauczycieli :

-wymiana praktyk i doświadczeń związanych z nauczaniem ekologii

- umożliwienie poszerzenia zasobów materiałów cyfrowych do nauki ekologii;

- promowanie postawy aktywnego obywatela i odpowiedzialności społecznej;

- podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym;

- stosowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów edukacyjnych w celu uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności procesu uczenia;

- zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego;