a

a

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach

ul. Tarnowska 23

33-160 Ryglice

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://www.zspryglice.pl/ zgodnie z Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej:  marzec 2004r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w dużej mierze zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona posiada:

 • podwyższony kontrast;
 • odwracanie kontrastów;
 • ciemny kontrast;
 • jasny kontrast;
 • możliwość powiększenia liter;
 • podświetlone linki;
 • mapę strony;
 • skalę szarości;
 • wysoki kontrast.;
 • zmiana rozmiarów tekstu;
 • zmiana rozmiarów odstępów;
 • duży kursor;
 • maska do czytania;
 • przewodnik do czytania;
 • przyjazne dla dysleksji;
 • podpowiedzi;
 • wysokość linii.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2020 roku

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa:

http://www.zspryglice.pl/ spełnia wymagania w 98,42%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Arkadiusz Nowak (email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 14 654 10 08.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia:

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Istnieje możliwość skorzystania z komputera ze specjalnym oprogramowaniem dla osób niedowidzących.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: 33-160 Ryglice, ul. Tarnowska 23; tel./fax (14) 654 10 08, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; strona internetowa: http:// www.zspryglice.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia (główne od ul. Tarnowskiej i od strony północnej podwórka szkolnego).
 2. Istnieje miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Oświetlenie sekretariatu jest odpowiednie,
 9. Pętla indukcyjna (przenośna) umożliwia prawidłowy kontakt z osobą niesłyszącą.

10.  Szkoła posiada udźwiękowiony sprzęt komputerowy.

11.  Wystąpiono z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich celem przeprowadzenia prac spełniających  wymagania w zakresie dostępności architektonicznej:

- zniwelowanie różnic poziomów posadzek pomiędzy wejściem głównym, a pomieszczeniami parteru,

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych,

- rozbudowa budynku o windę (poza istniejącym obrysem budynku).

12. Umieszczenie tabliczek w języku Braille’a.

 

Dostępność rok 2023